Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden FLEXMONKEY

Algemene voorwaarden Studio ADC en ADC's zusje; na de voorwaarden van Flexmonkey.

1. Akkoord 

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u minimaal 18 jaar bent of toestemming heeft van een ouder/voogd.

2. Copyright 

Op alle ontwerpen, foto's en teksten van Flexmonkey zit copyright. Het is nadrukkelijk niet toegestaan kleding na te maken en ontwerpen te dupliceren. Foto's en teksten mogen niet worden gekopieerd. Foto's en teksten mogen alleen gebruikt worden met toestemming van Flexmonkey en met een duidelijke bronverwijzing. Indien u dit copyright schend, riskeert u een boete van 1.000 euro per onterecht gebruik.

3. Weigering van diensten
Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, en op elk gewenst moment. 

4. 

Informatie
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In het geval van een typefout in de prijs, kan de bestelling worden geannuleerd. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen.

5. Wijzigingen in de service en prijzen


De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 Wij behouden ons het recht voor op elk moment om de diensten, prijzen en leveringsvoorwaarden (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen of te beëindigen.
 We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging, prijs verandering of stopzetting van een dienst voor u of een derde.
 Indien een prijs is verhoogd na plaatsing van een bestelling, nemen we contact met u op en kunt u de bestelling naar wens annuleren of bijbetalen.

6. Weergave

We hebben alles in het werk gezet om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat de weergave op uw beeld overeenkomt. 

7. Aansprakelijkheid levering

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering of productie. 

8. Kortingscodes
Codes zijn alleen online geldig. U kunt 1 code per bestelling invoeren. Kortingen gelden op het eigen merk Flexmonkey_polewear met als uitzondering de nieuwste collectie, de drukservice en de handmade service.

9. Beeldmateriaal

Tijdens events kunnen sfeerfotos gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Door deel te nemen aan de activiteiten stem je erin toe dat Flexmonkey de rechten van gebruik van deze foto's heeft.

10. Deelname aan events, workshops, lessen en andere activiteiten anders dan boekingen via Studio ADC of ADC’s zusje (die voorwaarden staan onderaan deze pagina).
De activiteiten tijdens lessen, workshops, bookings en events brengen risico met zich mee. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor enig letsel opgelopen tijdens deelname aan activiteiten.Aanwijzingen van instructors & personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor het verlies of schade aan persoonlijke eigendommen. Flexmonkey behoud zich het recht het event te annuleren, danwel programma wijzingen doorvoeren. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor de invloed van het weer op de uitvoering van het programma.

11. Acties op social media
Acties gezien op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter zijn onderhouden aan de voorwaarden:

  • De actie gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 25.
  • Met winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.
  • Flexmonkey behoudt zich ten alle tijden het recht de actie eenzijdig te veranderen of te annuleren, welke via de website, per email of op social media zal worden gemeld.
  • Flexmonkey behoudt zich te alle tijde het recht om bij verdenking van oneigenlijk gebruik of misbruik, de actie en/of korting te annuleren.
  • Door het taggen van flexmonkey of het inzenden van afbeeldingen en videos gaat u ermee akkoord dat Flexmonkey deze mag gebruiken voor commerciële doeleinden, ook na afloop van de actie. De inzending of getagde content kan worden gerepost en ook na afloop van de actie gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

12. Tools, links en applicaties
Flexmonkey neemt geen aansprakelijkheid op zich voor gevolgen voortvloeiend uit gebruik van optionele tools van derden. 
Elk gebruik van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om op de hoogte te raken en goedkeuring te geven aan de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt. Via een (hyper) link is het mogelijk op een website van derden terecht te komen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voor websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
 Lees zorgvuldig het beleid van de derde-partij. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten en diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.13. Persoonlijke informatie
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De omgang met uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid (Privacy policy) te bekijken.14. Aansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid 

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn. U draagt de verantwoordelijk voor verstandig en veilig gebruik van een product. U komt uitdrukkelijk overeen dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service en producten gekocht via Flexmonkey geheel op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst/webshop zijn verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
 In geen geval kan FlexMonkey en alle betrokken partijen aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies, claims, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst/webshop of een gedeelte hiervan (zoals blog en blog-links). Ook niet in geval van handelingen op of door gevolg van gebruik van de website die andere betrekking heeft dan het gebruik van de dienst of een product. Voorgenoemde geld ook in geval van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over hun mogelijkheden. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in dergelijke landen of jurisdicties staan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.15. Opzegging
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief voor de duur die nodig is om de aankoop en dienst af te handelen, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. 

16. Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons.

17. Wijzigingen

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment inzien op deze pagina. Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in deze voorwaarden. U wordt verwacht de voorwaarden opnieuw door te nemen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Studio ADC & ADC’s Zusje

 

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van Studio ADC, de Meern. Vóór het moment van inschrijving van danslessen dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, datum van aanvang en contributiegelden.

1.1. Iedere leerling van Studio ADC is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de huisregels die mondeling worden verteld aan het begin van de eerste les.

1.2. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen studio ADC en een leerling, dan zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en dientengevolge onlosmakelijk daarmee verbonden.

1.3. De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.

1.4. Studio ADC behoudt zich het recht voor een leerling te weigeren zonder opgaaf van reden.

1.5. Bezoek aan studio ADC is geheel op eigen risico. Studio ADC (directie) en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de leerling/bezoeker in studio ADC. Door deel te nemen aan onze lessen gaat u automatisch akkoord met onze algemeen voorwaarden. Hiermee vrijwaart u studio ADC, directie en docenten van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de leerling heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in studio ADC.

1.6. Verlies of beschadigingen aan eigendommen van studio ADC door toedoen van leerling/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

1.7. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in studio ADC is uitsluitend toegestaan met toestemming van studio ADC of docenten. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

1.8. Er worden foto’s gemaakt door studio ADC die uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen internetpagina en reclamedoeleinden (bijv. flyers). Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van foto’s met beeltenis van een leerling kunt u dit schriftelijk of mondeling aan ons melden.

1.9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien studio ADC hiervan schade ondervindt dan zal deze verhaald worden op betreffende leerling die deze heeft geplaatst.

1.10. Studio ADC  behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie voor danslessen, activiteiten of producten per dansseizoen of kalenderjaar te indexeren.

1.11. Acties of speciale aanbiedingen zijn niet met elkaar te combineren en er kunnen voor- of achteraf nimmer rechten aan worden ontleend.

  1. Inschrijving en betalingsvoorwaarden

2.1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2.  Het lesgeld dient voldaan te zijn voor de desbetreffende les, bij een abonnement dient de contributie voor elke eerste van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven. Wij geven geen geld terug.

2.3. Minderjarige leerling mag zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven bij studio ADC . Ouder(s)/voogd die de overeenkomst voor minderjarige leerling aangaan zijn te allen tijden verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

2.4. Studio ADC  heeft het recht leerling/bezoeker zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan lessen.

2.5. Voor het afsluiten van een abonnement vragen wij een inschrijffee van €7,50.

2.6. Alle lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar.

2.7. Leskaarten & abonnement credits kunnen niet worden verlengd, je vindt de houdbaarheid terug bij de betreffende leskaart of abonnement in de webshop.

  1. Afmelding en Opzegging

3.1. Bij afmelding om welke reden dan ook bent u verplicht volledige contributie te betalen.

3.2. Afmelden kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les.

3.3. Er zal geen restitutie plaatsvinden voor abonnementen, leskaarten, privélessen, cursussen en gereserveerde plaatsen in workshops en wedstrijden. Workshop plaatsen zijn wel overdraagbaar.

3.4. Voor abonnementen houden wij een opzegtermijn aan van minimaal 1 kalendermaand.

3.5. Bij een blessure is het mogelijk je abonnement 1 maand te bevriezen, dit kan alleen met een geldige doktersverklaring.

3.6. Het is niet mogelijk je abonnement om een andere reden dan blessures te bevriezen.

3.7. Bij het stop zetten of aflopen van je abonnement vervallen (na de opzeg termijn) alle nog openstaande credits.

3.8. Er zal geen restitutie plaatsvinden als cursisten blijven betalen na opzegging. De betaalde producten (abonnement/leskaart)  mogen dan alsnog worden voldaan. Deze producten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.9. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan wordt er, na 2 herinneringen, een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

3.10. Voor het wijzigen van abonnementen houden wij een termijn van 1 kalendermaand aan.

3.11. Per cursus mag er 1 les worden ingehaald in een andere cursus.

  1. Overige verplichtingen

4.1. De tariefstelling en de leerstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op eigen gebruik. Het is een leerling tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,00 per overtreding aan studio ADC, onverlet een verdere schadeclaim van studio ADC en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolgde van de genoemde commerciële activiteiten.

4.2. De leerling dient zich op hoogte te stellen van de huisregels die binnen het gebouw, waar de dansschool zich in bevindt. En dient zich hieraan te houden. Bij overtreding van de huisregels of klachten van medehuurders, kan de directie van de dansschool de desbetreffende persoon (en) verzoeken het pand te verlaten.